E-mail: info@inrega.se

Använd dig av en professionell styrelse

Många mindre och medelstora företag försummar möjligheten att använda sig av en aktiv styrelse i företaget. I stället består styrelsen ofta av endast en “pappersstyrelse”, vars enda uppgift egentligen är att uppfylla aktiebolagens krav på att det ska finnas en styrelse. Detta är olyckligt då en professionell och välrekryterad styrelse kan skapa ett betydande mervärde för företaget.

Enligt aktiebolagslagen måste ett aktiebolag ha en styrelse. I många mindre och medelstora företag består styrelsen av ägaren som styrelseledamot och en nära anhörig som suppleant. Denna konstellation är förståelig om du driver ett enmans- eller fåmansbolag. Men när antalet anställda i ditt företag börjar närma sig tvåsiffriga tal, bör du fundera på att anlita någon för att få hjälp med styrelserekrytering och skapa en professionell styrelse.

Lägg ner tillräckliga resurser för rekrytering av styrelseledamöter

När du väl har bestämt dig för att använda dig av en professionell styrelse är det viktigt att du lägger ner både tid och resurser för att finna rätt ledamöter. Ditt val av personer till styrelsen är helt avgörande för om styrelsen kommer att lyckas i sitt arbete och tillföra något till verksamheten.

Först och främst måste du bestämma vilken typ av kompetens som ditt företag har behov av i styrelsen. Det kan vara allt från juridisk kompetens till kompetens inom försäljning eller inom personalfrågor. När du väl har bestämt dig för vilken kompetens som behövs, är nästa steg att finna ett urval av personer som uppfyller dessa kriterier. Detta är ofta en svår uppgift, då detta kräver att man har tillgång till ett omfattande professionellt nätverk, något som de flesta av oss inte har.

Anlita professionell hjälp för att välja styrelse

Ska du lyckas med att välja en välkomponerad och professionell styrelse bör du anlita en rekryteringsfirma som är specialiserad på rekrytering av styrelseledamöter. Tillsammans med den firma som du anlitar, tar du fram en eller flera profiler på de ledamöter som du vill ska ingå i styrelsen.

Med utgångspunkt i de profiler som skapats går rekryteringsfirman igenom sitt nätverk och letar upp de kandidater som är lämpliga. Därefter intervjuar du de olika kandidaterna och väljer ut de personer som du tycker passar bäst i styrelsen. När väl samtliga styrelseledamöter är invalda har du skapat en bra grund för ett kompetent och produktivt styrelsearbete vilket har alla förutsättningar att hjälpa ditt företag framåt.